نوشته‌ها

یک چیزی توی دلمان کم داریم

/
تنهایی... مامون رقّى حکایت می نماید: در منزل آن حضرت بودم، که ش…