نوشته‌ها

هدف از بعثت

هدف از بعثت

/
تاكنون به اين شعار هموطنان زرتشتى دقيق نشده بودم: پندار ني…