نوشته‌ها

موز

موز

/
  نشسته بودم تو ماشین و بیرون رو نگاه می کردم سه ت…