نوشته‌ها

چه دیده فضه

چه دیده فضه!

/
هوای دختركی را برادرش دارد كه خیره‌خیره نگاهی به مادرش دارد شبیه طفل ی…