نوشته‌ها

چند شعر فاطمی

چند شعر فاطمی

/
آرزوی علی تـا عـلــی ماهَـش بـه ســوی قبـــر بُرد مـاه، …