نوشته‌ها

نفس بی ادب

/
نفس بی ادب وجودش پر از خشم شده بود و دیوانه وار فریاد…