نوشته‌ها

جمعه‌مان بخير

“جمعه‌مان” بخیر …!

/
  جانِ دل! باور كن من هم دوست دارم جمعه ها آرامتر…