نوشته‌ها

محرم

ورودیه

/
  از وقتی وارد این دشت شدند حالش منقلب بود گفت برادر جا…