نوشته‌ها

نمایشنامه ی یک دعای مستجاب

نمایشنامه ی یک دعای مستجاب

/
  توصیف صحنه: صحنه حیاط خانه ای را نشان می دهد که دیوا…
متن نمایشنامه تشرف شیخ حسن عراقی

متن نمایشنامه تشرف شیخ حسن عراقی

/
    این نمایشنامه به صورت منولوگ(بازی تک نف…