نوشته‌ها

او با شماست

او با شماست هرجا که باشید38

/
گفتیم‌ بر اساس دو صفت جهل و عجز انسان،‌ بايد كسي باشد كه به او بگويد چه …