نوشته‌ها

هفتاد منقبت امیرالمؤمنین علیه السلام

هفتاد منقبت امیرالمؤمنین علیه السلام 10

/
شصت و يكم اينكه من از پيامبر خدا (ص) شنيدم كه مى‏فرمود: «اى عل…
هفتاد منقبت امیرالمؤمنین علیه السلام

هفتاد منقبت امیرالمؤمنین علیه السلام 9

/
پنجاه و ششم اينكه خداوند مرا به چيزى اختصاص داد كه اوليا…
هفتاد منقبت امیرالمؤمنین علیه السلام

هفتاد منقبت امیرالمؤمنین علیه السلام 6

/
سى و هشتم اينكه پيامبر خدا (ص) مرا به مأموريتى فرستاد و به …
هفتاد منقبت امیرالمؤمنین علیه السلام5

هفتاد منقبت امیرالمؤمنین علیه السلام 5

/
سى و دوم اينكه من از پيامبر خدا (ص) شنيدم كه مى‏فرمود: «خداو…
هفتاد منقبت امیرالمؤمنین علیه السلام3

هفتاد منقبت امیرالمؤمنین علیه السلام3

/
قسمت سوم بيستم اينكه من از پيامبر خدا (ص) شنيدم كه مى‏فرمود:…
هفتاد منقبت امیرالمؤمنین علیه السلام4

هفتاد منقبت امیرالمؤمنین علیه السلام4

/
بيست و هفتم اينكه عموى من حمزه در بهشت سرور شهيدان است. بي…