نوشته‌ها

منتظِر و هم منتظَر

منتظِر و هم منتظَر

/
  راه را ازسر گرفتیم گویی منزل دورتر از آن بود که می‌…