نوشته‌ها

دلت به سمت چه کسی می رود؟

دلت به سمت چه کسی می رود؟

/
از جابر بن عبد اللَّه انصارىّ نقل شده كه گفت: «مردم يمن به م…