نوشته‌ها

مبدأ

مبدأ

/
  یادداشت های روزانه یک گمشده شماره2 ، از انتهای زمانه ای کاش…