نوشته‌ها

نیکوترین انسان روی زمین

/
انسان امروزی، معنای واقعی عدالت را نمی داند، بارها از بی ع…