نوشته‌ها

فراموشکاری

او با شماست هرکجا که باشید40

/
صحبت آنجا بود كه اگر انسان مسئول بوده باشد كه هست، پس بايد…