نوشته‌ها

تخصص

تخصص گرایی

/
  دندون‌درد شدیدی داشتم، درد امانم رو بریده بود.مسکن…