نوشته‌ها

می آید...

می آید…

/
  و یکه تاز دل از راه دور می آید ببین چو آشنا درها و صبور می آی…