نوشته‌ها

"شب قدر"

“شب قدر”

/
یا رب !امشب چه شبیست ؟ شب ماتم ،شب هجران علیست شب قدر اس…