نوشته‌ها

من شقّ القمری سراغ دارم

من شقّ القمری سراغ دارم

/
  هر چه که بود و به هر سختی و مشقتی که بود یل هاشمی نسب به …