نوشته‌ها

سایز تصاویر2

سفیر یار بودی و سردار عشق

/
    وقتی به امر امام زمانت راهی کوفه شدی، شا…