نوشته‌ها

متن کارت دعوت(14)

ما دیر رسیدگان زمان

/
  همه ایستاده بودند، همه گوش به فرمان، همه سراسر ش…