نوشته‌ها

پاکان

کار پاکان

/
كار پاكان را قياس از خود مگير   گرچه ماند در نبشتن شير و شير   …