نوشته‌ها

دست

دست دهنده

/
به دوازده شب و ساعت تعطیلی بستنی فروشی، هنوز چند دقیقه ای …