نوشته‌ها

قصر سبز

قصر سبز

/
  سبز در سبز گسترده گشته سفره ی احسانت در تکاپوی ت…