نوشته‌ها

نمایشنامه ی یک دعای مستجاب

نمایشنامه ی یک دعای مستجاب

/
  توصیف صحنه: صحنه حیاط خانه ای را نشان می دهد که دیوا…