نوشته‌ها

یاابوالفضل العباس

یا اَخا اَدرِک اَخا…

/
  و حسین علیه السلام چون باز شکاری خود رابه بالین برادر رسان…