نوشته‌ها

متن مجری 2

متن مجری 2

/
  خیر مقدم اول حضار محترم و سروران گرامی: مقدم…