نوشته‌ها

بند دلش به بند دلت وصل است

/
حسی که از اولین حرکتش در وجودم احساس کردم، قابل وصف نبود، اینکه ب…