نوشته‌ها

گوهر

دریاهای نور

/
  او دانش را در چهار سالگی نزد پدر آغاز کرد و در سای…