نوشته‌ها

آیا بگویم...

آیا بگویم…

/
  آیا بگویم آنقدر داغ سنگین است که نمی دانم از ک…