نوشته‌ها

پیامبر اُمّی

پیامبر اُمّی

/
درباره واژه امي هم از نظر ريشه‌يابي و هم از نظر معني و مفهوم آن ا…