نوشته‌ها

آزاده تر از...

آزاده تر از…

/
  اولین بار در شراف دیده بودش. منزلگاهی میان مکه و ک…