نوشته‌ها

آخرین تسبیح های نفس

آخرین تسبیح های نفس

/
هر دم مضطربانه به ساعت نگاه می کنم... نفس هایم را کوتاه ترکرده و با تعد…