آیا ما قدرت انتخاب امام را داریم؟

/
یکی از شبهاتی که در بحث امامت مطرح می شود، قدرت انتخاب امام و…
علی

دلایل تنهایی حضرت علی علیه السّلام چه بود؟

/
حضرت علی علیه السلام، تنها بودند، یار و هم فکری نداشتند که بر…

ایمان حضرت علی به پیامبر

/
حضرت علی به پیامبر ایمان آورد، آنهم زمانی که کسی دعوت ایشان را ج…

اگر انتخاب امام به عهده ما بود

/
انتخاب، واژه ایست که در سراسر زندگی با آن مواجه ایم، از انتخاب ر…

چرا حضرت علی با خلفا همکاری کرد؟

/
حضرت علی در مواردی به خلفا مشاوره میدادند، عده ای این موضوع …

آیا ولایت پذیری با آزادی در تناقض است؟

/
قرآن کتاب مقدس مسلمانان درباره ی بسیاری از موضوعات به صراحت سخن رانده و …

ازدواج عمر با دختر امیرالمومنین؟

/
برخی بر این باورند که بین خلفا و حضرت علی روابط حسنه ای حاکم بوده،…