دسترنج

دسترنج

/
حضرت در روستاي صريا، ضمن ارتباط با علويان و ساير مردم، در مزرع…