سلطان آسمان ها

/
    « سلطان آسمان ها » براساس داستان واقعی زندگی …
یاری

بیعت

/
  نوشته اش را برای بار سوم مرور کرد. با پنجاه و نه جمل…
یاری

هدیه

/
  توی اتاق کنار پنجره نشسته بودم و مطالعه میکردم…