انتظارمان را پویا کنیم

انتظارمان را پویا کنیم

/
همیشه وقتی صحبت از انتظار میاد، یاد مطب دکتر می افتم که ب…
ما مارک داریم

ما مارک داریم!

/
  ما مارک داریم ـ می دونستی آدم ها هم مارک دارن؟ ـ …
امام

من امام زمانم!

/
روزگار غریب آخر الزمان است، ما همه نوع آدمی داریم، خیلی ها با …
نوبهار

نو بهار است…

/
نو بهار است... آمدن فصل بهار و سبز شدن دوباره ی درختان و ل…
بیعت

بیعت

/
  نوشته اش را برای بار سوم مرور کرد. با پنجاه و نه جمل…
یاری

هدیه

/
  توی اتاق کنار پنجره نشسته بودم و مطالعه میکردم…

از حیاط منزل برای یاری امام زمان

/
برای یاری امام زمان از کجا باید شروع کرد؟ از مساجد؟ مدارس؟ و یا ح…