قطراتی از دریای بیکران حسینی

/
هر که آید می پذیرند مرحوم محدّث نوری از عالم بزرگوار و م…