کودک حاضر جواب

کودک حاضر جواب

/
صدای پای اسبان و سواران، در راه بودن کاروانی را خبر می د…