سرورانه ها (5)

/
باسمه تعالی و بذکر ولیه سرورم! وقتی صحبت از مومنان و مجاهدان ای…

سرورانه ها (4)

/
باسمه تعالی و بذکر ولیه سرورم! با این حساب وقتی از لقمان حک…

سرورانه ها (3)

/
باسمه تعالی و بذکر ولیه سرورم! ما از شدت پوست کلفتی و منیّت…

سرورانه ها (2)

/
باسمه تعالی و بذکر ولیه سرورم! راستش را بگویم من در نیمه شعبان من…

سرورانه ها (1)

/
باسمه تعالی و بذکر ولیه   مقدمه: به قل حافظ که گفت: «معاشران …