آرزو

دلتان چه می خواهد؟

/
حتما شما هم داستان غول چراغ جادو را به یاد می آورید؟ غولی …

بند دلش به بند دلت وصل است

/
حسی که از اولین حرکتش در وجودم احساس کردم، قابل وصف نبود، اینکه ب…

کفشهایت را بده بپوشم

/
همیشه می گفت: شما ها تربیت کردن بلد نیستید! نمی دونید چجوری با…

جایزه

/
جايزه بين المللى هنرى اش را گرفت و در مقابل همه دوربين ها …

نیکوترین انسان روی زمین

/
انسان امروزی، معنای واقعی عدالت را نمی داند، بارها از بی ع…

یک چیزی توی دلمان کم داریم

/
تنهایی... مامون رقّى حکایت می نماید: در منزل آن حضرت بودم، که ش…