او با شماست

او با شماست 1

/
باسمه تعالی و بذکر ولیه او با شماست، هر جا که باشید مقدمه: من…
او با شماست

او با شماست 2

/
باسمه تعالی و بذکر ولیه او با شماست، هر جا که باشید   قس…
او با شماست

او با شماست 3

/
باسمه تعالی و بذکر ولیه او با شماست، هر جا که باشید قسمت هفتم:…
او با شماست

او با شماست 4

/
باسمه تعالی و بذکر ولیه او با شماست، هر جا که باشید قسمت یازده…
او با شماست

او با شماست 5

/
باسمه تعالی و بذکر ولیه او با شماست، هر جا که باشید قسمت هفد…
او با شماست

او با شماست 6

/
باسمه تعالی و بذکر ولیه او با شماست، هر جا که باشید قسمت بیس…
او با شماست

او با شماست 7

/
قسمت بیست و ششم: لحظه های حضور   شما هر چه قدر لحظه هاي وجدانتا…
او با شماست

او با شماست 8

/
    قسمت سی: حواسمان جمع باشد   حجّ هر كسي بنا به كلاسي كه …
او با شماست

او با شماست 9

/
قسمت سی و چهار: خوف و رجا   در درسهای گذشته حديثي را خواندیم از …