باور امروز (1)

/
باور امروز مقدمه: چه می شود که در زمان ما، در بعضی محیط ها…