باقر

علوی زاده

/
  چه نور بارانی شده شهر مدینه از تلاقی دو چشمه ی تابناک،…