هادی

یا هادی

/
  دل نوشته ای برای امام هادی علیه السلام وقتی این نام م…