سفری با پای دل

سفری با پای دل

/
در کوچه های دلتنگی در شهر غبار گرفته در هیاهوی گذر زندگی امروز غمی در…