گزارش شب نوزدهم ماه مبارک رمضان 1389مرکز شریعتی
گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت: شب نوزدهم ماه مبارک رمضان زمان: ساعت22 الی 2
تاریخ: یکشنبه 7/6/89
 نحوه دعوت :
 پوستر تبلیغات A3رنگی: نصب تعداد 500 عدد در محل ، و نصب در کتابخانه و تالارهای قرائت خانه
 پوستر تبلیغات A6رنگی : تعداد 200 عدد پخش در محل، قرائت خانه ، و میهمانان شرکت کننده در قرائت قرآن
 مدعوین : به صورت عام (خانوادگی)
 تعداد مدعوین:
• 450 نفر
• 20 نفر کودکان
 نوع پذیرایی:
• چای
• بسته هایی حاوی موز و خرما
• میکادو
 تعداد خدمتگذاران : 21 نفر
 ترتیب اجرای برنامه: زمان اجراء برنامه :
• پخش زیارت آل یاسین ……..22:30 الی 22:40
• پخش صلوات بر امیر المومنین………….. 22:40 الی 22:43
• پخش کلیپ امیر…….. 22:43الی 22:45
• قرائت دعای جوشن کبیر توسط آقای…………. 22:45 الی 24:30
• میان برنامه شب قدر ……………… 24:30 الی 24:50
• سخنرانی آقای…………. 24:50 الی 1:30
• مراسم قرآن سر گرفتن………………. 1:30 الی 2
• پخش دعای فرج…………… 2 الی2:10

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت : شب نوزدهم ماه مبارک رمضان گزارش کلوپ : تدارکات
تاریخ : یکشنبه7/6/89 سر
ساعت کارکرد : 7 ساعت
 گزارش کلوپ تدارکات در روز نوزدهم ماه مبارک رمضان

1. تهیه چای
تعداد: برای 450 نفر
2. بسته بندی موز و خرما
تعداد: برای 450 نفر
3. پذیرایی با چای و شیرینی میکادو در هنگام ورود از مهمانان
4. دادن بسته های موز و خرما هنگام ورود به مهمانان
5. راهنمایی کردن مدعوین به سمت تالار اجرای برنامه

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت : شب نوزدهم ماه مبارک رمضان گزارش کلوپ : غرفه کودک
تاریخ : یکشنبه 7/6/89 ساعت کارکرد : 5 ساعت

 گزارش کلوپ طراحی غرفه کودک در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان
1. تقسیم بندی بچه ها : به دو گروه دختران و پسران
2. صحبت :درباره حضرت علی علیه السلام
3. قصـه : قصه گویی برای بچه ها طبق کتاب امامان معصوم
4. پذیرایی از بچه ها : با موز و خرما
5. شعر:خواندن شعر توسط بچه ها
6. خاطره : برنامه تعریف کردن خاطره از ماه مبارک توسط بچه ها
7. نقاشی : نقاشی با مداد رنگی توسط بچه ها
در این برنامه بچه ها با اشعاری در مورد فضایل امیرالمومنین آشنا شدند

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت : شب نوزدهم ماه مبارک رمضان گزارش کلوپ : دکور
تاریخ : یکشنبه 7/6/89
ساعت کارکرد : 4 ساعت

 وسایل استفاده شده در دکور پارچه مشکی ، حریر مشکی ، یونولیت ، شمع ، رحل قرآن ، قرآن ، میز ، پاراوان ،
1. گزارش کلوپ طراحی دکور در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان
2. بریدن اسم حضرت امیر المومنین با یونولیت و رنگ کردن آن
3. کشیدن پارچه های مشکی روی پاراوان جهت زیر کار
4. کشیدن پارچه مشکی روی میزها
5. نصب اسم حضرت روی پاراوان
6. گذاشتن رحل قرآن و قرآن در کنار دکور
7. گذاشتن شمع پایین اسم حضرت

گزارش شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان 1389مرکز شریعتی
گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت: شب بیست ویکم ماه مبارک رمضان زمان: ساعت22 الی 2
تاریخ: سه شنبه 9/6/89
 نحوه دعوت :
 پوستر تبلیغات A3رنگی: نصب تعداد 500 عدد در محل ، و نصب در کتابخانه و تالارهای قرائت خانه
 پوستر تبلیغات A6رنگی : تعداد 200 عدد پخش در محل، قرائت خانه ، و میهمانان شرکت کننده در قرائت قرآن
 مدعوین : به صورت عام (خانوادگی)
 تعداد مدعوین:
• 500 نفر
• 17نفر کودکان
 نوع پذیرایی:
• چای
• خرما
• موز
• میکادو
 تعداد خدمتگذاران : 22نفر
 ترتیب اجرای برنامه: زمان اجراء برنامه :
• پخش قرآن……………..22:15 الی 22:25
• پخش زیارت آل یاسین…………….. 22:25 الی 22:35
• پخش صلوات بر امیر المومنین……….. 22:35 الی 22:38
• پخش کلیپ یا علی……….. 22:38الی 22:45
• قرائت دعای جوشن کبیر توسط آقای……… 22:45 الی 24:30
• پخش کلیپ خداحافظ …………. 24:30 الی 24:50
• سخنرانی آقای………. 24:50 الی 1:45
• مراسم قرآن سر گرفتن…………….. 1:45 الی 2:15
• پخش دعای فرج………… 2:15 الی2:20

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت : شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان گزارش کلوپ : تدارکات
تاریخ : سه شنبه 9/6/89
ساعت کارکرد : 7 ساعت
 گزارش کلوپ تدارکات در روز نوزدهم ماه مبارک رمضان

1. تهیه چای
تعداد: برای 500 نفر
2. چیدن موز و خرما
تعداد: برای 500 نفر
3. پذیرایی با چای و شیرینی میکادو در هنگام ورود از مهمانان
4. پذیرایی با موز هنگام ورود به مهمانان
5. راهنمایی کردن مدعوین به سمت تالار اجرای برنامه

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت : شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان گزارش کلوپ : غرفه کودک
تاریخ : سه شنبه 9/6/89
ساعت کارکرد : 5 ساعت

 گزارش کلوپ طراحی غرفه کودک در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان
1. تقسیم بندی بچه ها : به دو گروه دختران و پسران
2. صحبت :درباره شهادت حضرت علی علیه السلام
3. قصـه : قصه گویی برای بچه ها طبق کتاب امامان معصوم
4. پذیرایی از بچه ها : با نان و پنیر و گردو
5. شعر:خواندن شعر توسط بچه ها
6. نقاشی : نقاشی با مداد رنگی توسط بچه ها
در این برنامه بچه ها با اشعاری در مورد فضایل امیرالمومنین آشنا شدند

گزارش شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان 1389مرکز شریعتی
گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت: شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان زمان: ساعت22 الی 2
تاریخ: پنجشنبه 11/6/89
 نحوه دعوت :
• پوستر تبلیغات A3رنگی: نصب تعداد 500 عدد در محل ، و نصب در کتابخانه و تالارهای قرائت خانه
 پوستر تبلیغات A6رنگی : تعداد 200 عدد پخش در محل، قرائت خانه ، و میهمانان شرکت کننده در قرائت قرآن
 مدعوین : به صورت عام (خانوادگی)
 تعداد مدعوین:
• 550 نفر
• 20 نفر کودکان
 نوع پذیرایی:
• چای
• موز
• میکادو
 تعداد خدمتگذاران : 17 نفر
 ترتیب اجرای برنامه: زمان اجراء برنامه :
• پخش زیارت آل یاسین …………22:20 الی 22:30
• پخش دعای صنمی قریش……….. 22:30 الی 22:40
• پخش صلوات بر امیر المومنین……….. 22:40 الی 22:43
• پخش کلیپ یا علی………… 22:43الی 22:47
• قرائت دعای جوشن کبیر توسط آقای………. 22:47 الی 24:45
• سخنرانی آقای……………… 24:47 الی 1:45
• مراسم قرآن سر گرفتن…………… 1:45 الی 2:15
• پخش دعای فرج…………………. 2:15 الی2:20

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت : شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان گزارش کلوپ : تدارکات
تاریخ : پنجشنبه11/6/89
ساعت کارکرد : 7 ساعت
 گزارش کلوپ تدارکات در روز نوزدهم ماه مبارک رمضان

1. تهیه چای
تعداد: برای 550 نفر
2. چیدن موز
تعداد: برای 550 نفر
3. پذیرایی با چای و شیرینی میکادو در هنگام ورود از مهمانان
4. پذیرایی با موز هنگام ورود به مهمانان
5. راهنمایی کردن مدعوین به سمت تالار اجرای برنامه

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت : شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان گزارش کلوپ : غرفه کودک
تاریخ : پنجشنبه 11/6/89
ساعت کارکرد : 5 ساعت

 گزارش کلوپ طراحی غرفه کودک در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان
1. تقسیم بندی بچه ها : به دو گروه دختران و پسران
2. صحبت :درباره حضرت علی علیه السلام
3. قصـه : قصه گویی برای بچه ها طبق کتاب امامان معصوم
4. پذیرایی از بچه ها : با موز و شله زرد
5. شعر:خواندن شعر توسط بچه ها
6. نقاشی : نقاشی با مداد رنگی توسط بچه ها
،

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *