نمایشنامه ی یک دعای مستجاب

/
  توصیف صحنه: صحنه حیاط خانه ای را نشان می دهد که دیوا…

متن نمایشنامه تشرف شیخ حسن عراقی

/
    این نمایشنامه به صورت منولوگ(بازی تک نف…

نمایشنامه دو دختر

/
  نمایش نامه دو دختر صحنه اول... اوس کلهر: یه دوری توی صحنه م…

نمایشنامه غربت امام زمان علیه السلام

/
  گفتگو(در یک فضای صمیمی 3 الی 4 دوست باهم صحبت می …

نمایشنامه تحقیق دانشگاه

/
  نیمه شب بود که با صدای جیغ زنونه ای از خواب پریدم همه جا …

نمایشنامه طنز دادگاه

/
  عرب (در حالی که جزوه ای در دست دارد با استرس در صحنه…

نمایشنامه غیبت امام زمان علیه السلام

/
  اشخاص نمایش : 1 - زینب دختر خانواده، دختری مح…

نمایشنامه معلم

/
  قصه گو : یکی بود یکی نبود توی این دنیای بزرگ و رنگ…

نمایشنامه پاساژ

/
  دكور : سن فوق العاده شلوغ است و وسايل زندگی به چشم …

نمایشنامه تزلزل

/
  دكور : خانه دانشجويی است , 2 ميز کار شلوغ با صن…