×

  • امیرمومنان علیه السّلام فرمودند:اخلاقت را خوب كن تا خداوند حسابت را آسان گردان امالی ص 210
کلک پارسه